CakePHP : Rapid Development Framework  
 

CakePHP : Rapid Development Framework

CakePHP : Rapid Development Framework

CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework

CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework


CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework

CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework
 


HOME :  สำหรับเจ้าหน้าที่
CakePHP : Rapid Development Framework
H
=
HARMONY คือ    ความสามัคคี ความกลมเกลียวกัน  
O
=
ORGANISATION คือ    องค์กรมีระบบที่ชัดเจน  
M
=
MATURE คือ    ความก้าวหน้า และการเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน  
E
=
ENERGY คือ    มีพลัง มีชีวิตชีวาและมีกำลังความสามารถในการทำงาน  
CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework
 


HOME :  สำหรับผู้มารับบริการ
CakePHP : Rapid Development Framework
H
=
HEALTHY คือ   การมีสุขภาพดี  
O
=
OFFER GOOD SERVICES คือ   ได้รับการบริการที่ดี  
M
=
MOST SATISFACTION คือ   ได้รับความพึงพอใจสูงสุด  
E
=
EASE คือ   ด้รับความสะดวก ความสบาย ความไร้กังวล  
CakePHP : Rapid Development FrameworkCakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework
 
   
CakePHP : Rapid Development Framework