CakePHP : Rapid Development Framework  
 

CakePHP : Rapid Development Framework

CakePHP : Rapid Development Framework

CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework

CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework


CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework

CakePHP : Rapid Development Framework

 


VISION : วิสัยทัศน์

วิรัชศิลป์เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ให้บริการรักษาพยาบาล ด้วยบุคลากร
ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ และการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในบริการรักษาพยาบาล
เป็นที่ไว้วางใจของชาวชุมพรและประชาชนในภาคใต้ตอนบน


CakePHP : Rapid Development Framework
   
MISSION : พันธกิจ
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ เป็นโรงพยาบาลที่ให้การรักษาพยาบาล ด้วยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ
ทางการแพทย์และมีการบริการที่เป็นเลิศ โดยยึดหลักค่านิยมองค์กร “มีจิตสำนึกในการให้บริการ
สู้งานเป็นทีม พัฒนาเรียนรู้ มีจรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ ทัศนคติที่ดีต่อ องค์กรและเพื่อนร่วมงาน"


CakePHP : Rapid Development Framework
   
GOAL : เป้าหมาย
เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของภาคใต้ตอนบน ก้าวสู่มาตรฐาน HA ขั้น 1 ในปี 2553
CakePHP : Rapid Development Framework
   
QUALITY OBJECTIVES : วัตถุประสงค์คุณภาพ
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายคุณภาพ พันธกิจ ของโรงพยาบาล มุ่งมั่นในการให้บริการต่อ
ลูกค้าโดยปฏิบัติตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
CakePHP : Rapid Development Framework

CakePHP : Rapid Development Framework
 
   
CakePHP : Rapid Development Framework