CakePHP : Rapid Development Framework  
 

CakePHP : Rapid Development Framework

CakePHP : Rapid Development Framework

CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework

CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework


CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework

CakePHP : Rapid Development Framework

โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการด้านการแพทย์แบบครบวงจร บนพื้นที่ 2 ไร่ ในอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520  ด้วยเจตน์จำนงและความมุ่งหมายของนายแพทย์ประสิทธิ์และ แพทย์หญิงวลัย วิรัชศิลป์ ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ชาวชุมพร และประชาชนในจังหวัดใกล้เคียงได้รับการ ตรวจวินิจฉัยโรคและการดูแลรักษาพยาบาลที่รวดเร็ว อีกทั้งประสิทธิภาพสูงสุดด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมทั้ง ให้การรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง

โรงพยาบาลวิรัชศิลป์เป็นโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดชุมพร ที่ให้บริการการรักษากับประชาชนทั่วไป และเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่พรั่งพร้อมด้วยบุคลากรและเครื่องมือทางการแพทย์อย่างครบวงจร โดยแรกเริ่มเป็นอาคารหลังเดียว เรียกว่า ตึกจำเริญ ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้เพียง 30 เตียง

จากความสำเร็จและได้รับความไว้วางใจ จนเป็นที่่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในด้านการรักษาพยาบาลและการบริการทำให้มี ผู้มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการและเพื่อเป็นการรองรับผู้ป่วยได้มากขึ้น โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จึงได้ขยายพื้อนที่การให้บริการเพิ่มอีก และนี่คือจุดเริ่มต้น ของอาคารหลังที่ 2 เรียกว่า ตึกจุน ซึ่งเป็นอาคารขนาด 6 ชั้น สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 100 เตียง

นับตั้งแต่นั้นมาโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ได้เพิ่มศึกยภาพของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง โดยนำเครื่องมือทีทันสมัยมาใช้ในการตรวจ รักษาและวินิจฉัยโรค รวมทั้งมีแพทย์และบุคลากรที่เชี่ยวชาญคอยให้การดูแลรักษา ปัจจุบัน โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ได้เติบโต ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาคุณภาพและการให้การบริการอย่างต่อเนื่องและพร้อม ที่จะขยายพื้นที่การให้การบริการในอนาคตอันใกล้ โดยมุ่งเน้นการให้การบริการที่เป็นเลิศ เน้นความถูกต้อง รวดเร็วและเหมะสม อีกทั้งการักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยการใช้ อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและบุคคลคที่เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับประโยชน ์คุณภาพในการรักษาพยาบาลและความปลอดภัยที่สูงสุด อาทิเช่น ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สำหรับผู้ป่วยทั่วไป และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่ได้ประสบอุบัติเหตุหรอืได้รับการกระทบกระเทือนทางสมอง อีกทั้งมี ศูนย์ปฏิบัติการที่มีการขยายขอบข่ายการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพสูงและรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทางโรงพยาบาล ยังให้การบริการห้องผ่าตัด ห้องผู่้ป่วยหนัก ห้องคลอด และห้องกายภาพบำบัด รวมทั้งเปิดบริการศูนย์ ไตเทียม ศูนย์ทันตกรรม ศูนย์ตรวจสุขภาพ และศูนย์ฝากครรภ์ - คลอดบุตร นอกจากนี้ยังจัดให้มี การบริการรถพยาบาล ฉุกเฉินพร้อมเครื่องช่วยชีวิต และเจ้าหน้าที่พยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยคำนึงถึงความปลอดภัยอันสูงสุด ของผู้ป่วยเป็นสำคัญCakePHP : Rapid Development Framework

CakePHP : Rapid Development Framework
 
   
CakePHP : Rapid Development Framework