CakePHP : Rapid Development Framework  
 

CakePHP : Rapid Development Framework

CakePHP : Rapid Development Framework

CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework

CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework

CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework

CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework

CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework

CakePHP : Rapid Development Framework CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework

ศูนย์บริการตรวจสุขภาพโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ให้บริการตรวจสุขภาพโดยมีโปรแกรมการตรวจ
สุขภาพมากมายที่เลือกได้ตามความเหมาะสม ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง และเที่ยงตรง ดังนั้นศูนย์บริการตรวจสุขภาพเป็นศูนย์ที่ค้นหาความเสี่ยง หรือความผิดปกติเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้นของโรคต่างๆ เพื่อที่จะได้ป้องกัน ลดความเสี่ยง และทำการรักษา
แต่ต้นก่อนที่โรคนั้นๆจะเป็นภัยร้ายแรงต่อไป การป้องกันย่อมดีกว่าการรักษา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่าย
ระยะเวลาในการดูแล และส่วนที่สำคัญที่สุด คือการมีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์ ทั้งหมดนี้จะส่งผลให้
ผู้ที่มีความสนใจในการตรวจสุขภาพจะมีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ สามารถทำการรักษาได้อย่างทัน
ท่วงที และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


  การบริการ
• บริการตรวจสุขภาพ
• ตรวจร่างกายก่อนทำประกัน
• ตรวจร่างกายเพื่อทำงานหรือติดต่อต่างประเทศ
• ขอใบรับรองแพทย์CakePHP : Rapid Development Framework CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework

ศูนย์เต้านมโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ เป็นศูนย์รวมกลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งศัลยแพทย์ รังสีแพทย์
วิสัญญีแพทย์ และอายุรกรรมมะเร็ง และพยาบาลที่จะให้คำแนะนำในการตรวจ การรักษาและให้คำ
ปรึกษา รวมทั้งให้บริการตรวจหามะเร็งเต้านมตั้งแต่ยังไม่มีอาการผิดปกติ ด้วยเครื่องแมมโมแกรม
และอัลตร้าซาวด์ เพื่อช่วยในการวินิจฉัยอย่างแม่นยำและรวดเร็วCakePHP : Rapid Development Framework CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework

ศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ให้การบริการทางทันตกรรม แบบครบวงจร แก่บุคคลทั่วไป
ทุกเพศทุกวัย ทั้งในแง่การป้องกัน การรักษาและการบูรณะทดแทน ด้วยทีมทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์ โดยมีเครื่องมือทันตกรรมที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ ทันสมัย และได้มาตรฐาน ผ่านกระบวนการป้องกันการติด เชื้อที่สมบูรณ์ครบวงจร โดยคำนึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผู้รับบริการ ด้วยคุณภาพ และมาตรฐาน ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของศูนย์ทันตกรรมจึงทำให้ผู้รับบริการได้รับผลการรักษาที่ดี และเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ

  การบริการ
• ทันตกรรมทั่วไป
• ทันตกรรมสำหรับเด็ก
• การจัดฟัน
• การรักษารากฟัน


• การรักษาโรคเหงือก
• การทำฟันปลอม
• ศัลยกรรมช่องปาก
• การฝังรากเทียมCakePHP : Rapid Development Framework CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework

ไตเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของร่างกาย ทำหน้าที่เป็นเสมือนเครื่องกรองน้ำที่คอยกรองของเสีย หรือสารแปลกปลอมออกจากร่างกาย อีกทั้งยังคอยควบคุมสมดุลของน้ำ เกลือแร่ และความเป็นกรดด่างของเลือด รวมทั้งมีหน้าที่สร้างฮอร์โมนบางชนิดด้วย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้เปิดเผยสถิติของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังในปี 2548 มีประมาณ 280 คน ต่อหนึ่งล้านคนต่อปี ผู้ป่วยไตเรื้อรังที่เข้าสู่ภาวะไตวายขั้นสุดท้ายต้องเข้ารับการฟอกไตหรือเปลี่ยนไตอยู่ในอัตรา 7% ต่อปี และมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

เนื่องจากสถิติการป่วยเป็นโรคไตของคนไทยมีปริมาณเพิ่มขึ้น โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ได้ตระหนักถึงปัญหาความขาดแคลน ทั้งด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้บริการผู้ป่วยโรคไตอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยรักษาไปจนถึงการฟอกเลือดล้างไต ด้วยวิทยาการที่ได้มาตรฐานและทันสมัย รวมทั้งมีแพทย์และพยาบาลซึ่งเป็นผู้ชำนาญเฉพาะทางร่วมให้การดูแลรักษาCakePHP : Rapid Development Framework CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ คือศูนย์รวมแห่งความพร้อม และเปี่ยมด้วยศักยภาพในการรักษาผู้ป่วย ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์สูง ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญที่สุด คือ พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยอย่างครบครัน ในกรณีที่อาการของโรคมีความรุนแรงและซับซ้อน ยากต่อการวินิจฉัย แพทย์จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยเข้ามาช่วย เพื่อให้การวินิจฉัยโรคเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำมากที่สุด การตรวจด้วยคอมพิวเตอร์จะให้ผลการรายงานที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการวินิจฉัยของแพทย์


CakePHP : Rapid Development Framework CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัดโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ เสนอบริการอย่างครบวงจรสำหรับการประเมิน การป้องกันวินิจฉัยและรักษาโดยไม่ใช้การผ่าตัด อาการป่วยบางอย่าง โรคบางโรค ทำให้เกิดความบกพร่อง ความพิการทางร่างกาย หรือภาวะความเจ็บป่วยบางอย่างก็ก่อให้เกิดความเจ็บปวด และก่อให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันได้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง และต่อเนื่องในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือลดอาการปวดด้วยวิธีทางกายภาพบำบัด เพื่อปรับสภาพและฟื้นคืนสภาพให้กลับมาประกอบกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้มากที่สุด บนพื้นฐานของการพัฒนาการทางความรู้ ทักษะ เทคนิคและวิชาการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายใต้การทำงานอย่างจริงจังและมุ่งมั่นของทีมแพทย์และบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางด้านกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด สามารถให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยเน้นความสำคัญของผู้มารับบริการเป็นหลัก

นอกจากนี้ทางศูนย์ยังเปิดให้บริการการใช้เครื่องออกกำลังกายแนวใหม่ ที่เรียกว่า OTO FLABeLOS แก่บุคคลทั่วไป คุณสมบัติเด่นของการใช้เครื่องนี้ คือ ช่วยให้สัดส่วนคุณลดลง และกระชับขึ้น ควบคู่ไปกับการมีสุขภาพดี


CakePHP : Rapid Development Framework CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัดโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ได้จัดตั้งศูนย์นี้ขึ้นโดยตระหนักถึงความจริงที่ว่า ในปัจจุบันการผ่าตัดแบบเก่ากำลังจะถูกแทนที่ด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ทันสมัย คือ การส่องกล้องที่มีขนาดเล็ก แต่มีประสิทธิภาพในการขยายให้เห็นภาพชัดเจน สามารถส่องดูภายในอวัยวะต่างๆของร่างกายผู้ป่วยเพื่อทำการรักษาและวินิจฉัยโรค นอกจากเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยแล้ว เรายังดำเนินการโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ดีรับการฝึกอบรมมาในด้านการรักษาด้วยการส่องกล้องโดยเฉพาะ โดยให้บริการการรักษาและวินิจฉัยตามลักษณะโรคของผู้ป่วย
  ข้อดีของการวินิจฉัยโรคด้วยวิธีการส่องกล้อง
• แพทย์สามารถทำการรักษาในขณะที่ส่องกล้องได้ในบางโรค
• ช่วยให้การเก็บชิ้นเนื้อเพื่อนำมาวิเคราะห์ทำได้ง่ายขึ้น
• แพทย์มองเห็นจุดที่จะทำการรักษาได้ชัดเจน ช่วยให้การวินิจฉัยเป็นไปอย่างแม่นยำยิ่ง

  ข้อดีของการรักษาด้วยวิธีการส่องกล้อง
• ลดความเจ็บปวดจากการผ่าตัดแบบธรรมดา
• แผลจากการส่องกล้องจะมีขนาดเล็ก
• ผู้ป่วยจะมีระยะเวลาในการฟื้นตัวเร็วCakePHP : Rapid Development Framework CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework

ศูนย์อายุรกรรมโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ให้การบริการด้านการรักษาพยาบาลและดูแลผู้ป่วยด้านอายุรศาสตร์ทั่วไป โดยอายุรแพทย์ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ โดยอายุรแพทย์จะทำหน้าที่เป็นแพทย์ประจำตัวและที่ปรึกษาทางสุขภาพให้กับผู้ป่วย ผู้ป่วยจะได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญทางด้านกว้างของอายุรแพทย์ ซึ่งผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจรักษาโรคต่างๆ ซึ่งอายุรแพทย์จะเป็นผู้ตรวจวินิจฉัยด้วยความแม่นยำ ถูกต้อง และสามารถวางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสมCakePHP : Rapid Development Framework CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework

ศูนย์ศัลยกรรมโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ให้การบริการศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมกระดูก และศัลยกรรมสมอง
โดยทีมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
  ศัลยกรรมทั่วไป
ให้การบริการในโรคที่ต้องผ่าตัด และโรคที่ไม่ต้องผ่าตัด มุ่งเน้นที่การป้องกัน รักษา และการฟื้นฟู ภายใต้การดูแลของ แพทย์ศัลยกรรม วิสัญญีแพทย์ พยาบาล และแพทย์สาขาอื่นที่ร่วมดูแล เช่น อายุรแพทย์ โดยให้การดูแลแบบเฉพาะทางศัลยกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ป่วยสูงสุดและอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยของผู้ป่วย

  ศัลยกรรมกระดูก
ให้การบริการสำหรับการวินิจฉัย การรักษา และการผ่าตัดกระดูก โดยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ร่วมกับวิสัญญีแพทย์ที่สามารถลดความเจ็บปวดหลังการผ่าตัด และเจ้าหน้าที่พยาบาลที่ดูแลอย่างอบอุ่น และเป็นกันเอง อีกทั้งมีทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด ที่ให้คำแนะนำผู้ป่วยให้กลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มศักยภาพ

  ศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์มีความเพียบพร้อมที่จะให้บริการด้วยมาตรฐานสูงสุดแก่ผู้ป่วยทางด้านศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง ซึ่งประกอบด้วยแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ และเครื่องมือผ่าตัดที่ทันสมัย เพื่อที่จะให้การผ่าตัดเป็นไปด้วยความปลอดภัยอย่างสูงสุดCakePHP : Rapid Development Framework CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework

ศูนย์สูติ – นรีเวชโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ให้บริการการฝากครรภ์และคลอดบุตร ทั้งครรภ์ปกติและครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง อีกทั้งมีห้องคลอดที่ทันสมัยและสะดวกสบาย พร้อมอุปกรณ์และสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อความรู้สึกผ่อนคลาย
ทางศูนย์ยินดีให้คำปรึกษาผู้ที่มีบุตรยาก รวมถึงวัยทอง

  การบริการ
•  การฝากครรภ์
•  การคลอดและการดูแลหลังคลอด
•  การตรวจประเมินภาวะของทารกในครรภ์
•  การตั้งครรภ์และการคลอดของมารดาที่มีภาวะเสี่ยง
•  อัลตร้าซาวด์ 3 มิติ และ 4 มิติ


•  การผ่าตัดทางสูติ – นรีเวช
•  การวิเคราะห์เกี่ยวกับพันธุกรรมต่างๆ
•  ภาวะการมีบุตรยาก
•  วัยทองCakePHP : Rapid Development Framework CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework

ศูนย์กุมารเวชโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ให้การวินิจฉัย ดูแล และรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็ก โดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการฝึกอบรม และมีประสบการณ์สูงในการดูแลผู้ป่วยเด็ก นอกเหนือจากกุมารแพทย์ที่เชี่ยวชาญ และพยาบาลที่มีประสบการณ์สูงแล้วนั้น ศูนย์กุมารเวชโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ยังให้ความสำคัญในการคัดสรรอุปกรณ์ที่ทันสมัย ยาและวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ผู้ปกครองลดความกังวลใจในอาการของลูก และได้รับความพึงพอใจสูงสุดCakePHP : Rapid Development Framework CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework

ศูนย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลวิรัชศิลป์์์์ เป็นห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ให้บริการตรวจวิเคราะห์และรายงานผลสำหรับผู้ป่วย เพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยโรคของแพทย์ ช่วยในการตัดสินใจให้การรักษา ช่วยในการพยากรณ์โรค ช่วยบ่งบอกความรุนแรงของโรค ช่วยติดตามผลการรักษา และเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดโรคCakePHP : Rapid Development Framework CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework

ศูนย์บริการฉุกเฉินโรงพยาบาลวิรัชศิลป์์ ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเตรียมพร้อมบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยคำนึงถึงความปลอดภัย หรือการได้รับบริการทางการแพทย์อย่างรวดเร็วของผู้ป่วยเป็นหลัก ไม่ว่าผู้ป่วยจะอยู่ที่บ้าน ที่ทำงาน บนท้องถนน หรือกำลังรับการรักษาตัวอยู่ในคลินิก หรือโรงพยาบาลใดก็ตาม เพื่อความปลอดภัย โรงพยาบาลวิรัชศิลป์มีรถพยาบาลฉุกเฉินที่มีบุคลากร และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เพียบพร้อมในการช่วยเหลือผู้ป่วย ตั้งแต่จุดที่รับผู้ป่วยและระหว่างการเคลื่อนย้ายมาที่โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ อีกทั้งมีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถรายงานอาการและการตรวจพบเบื้องต้นมายังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ เพื่อให้คำแนะนำการรักษาเบื้องต้น และเพื่อการเตรียมการให้การรักษาผู้ป่วยทันทีที่ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลCakePHP : Rapid Development Framework CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework

โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ให้บริการรับ – ส่งผู้ป่วยทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยรถพยาบาลฉุกเฉินที่ติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีเครื่องมือครบครัน สามารถให้การรักษาเบื้องต้นที่เหมาะสมกับผู้ป่วยได้ทุกสถานการณ์ อีกทั้งมีพยาบาลและบุคลากรที่จะเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยตลอดระยะเวลาการเดินทางอย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ยังได้จัดเตรียมอุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัย ทีมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสามารถติดต่อประสานงานกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่โรงพยาบาล เพื่อรายงานอาการและรับคำปรึกษาได้ตลอดเวลา ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าผู้ป่วยที่ท่านห่วงใยจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาการเดินทางCakePHP : Rapid Development Framework CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework

ศูนย์จักษุโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ยินดีให้คำแนะนำและดูแลดวงตาของท่าน โดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีความสามารถ และมากด้วยประสบการณ์ เพราะเราตระหนักดีว่า ตาคือส่วนที่สำคัญที่สุดอีกส่วนหนึ่งและละเอียดอ่อนที่สุดในบรรดาอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์ ศูนย์จักษุโรงพยาบาลวิรัชศิลป์จึงเตรียมพร้อมในความถูกต้องและแม่นยำในการตรวจ และรักษา เพื่อความมั่นใจและอบอุ่นใจสูงสุดของผู้มารับบริการ


CakePHP : Rapid Development Framework CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework

ศูนย์ หู คอ จมูก โรงพยาบาลวิรัชศิลป์์ มีเครื่องมือทางการแพทย์ครบครัน และเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมทั้งสามารถให้การตรวจวินิจฉัย และการรักษาอย่างละเอียดและแม่นยำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งแพทย์และพยาบาลยินดีให้คำปรึกษา และให้บริการอย่างอบอุ่น สะดวกสบายและเป็นกันเองCakePHP : Rapid Development Framework CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework

โรงพยาบาลวิรัชศิลป ให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 17.00 น. – 20.00 น. ให้บริการตรวจรักษาโดยอายุรแพทย์ และศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญCakePHP : Rapid Development Framework CakePHP : Rapid Development Framework
 
CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework

โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ได้เปิดโครงการใหม่ที่เรียกว่า VIRAJSILP EXPRESS (วิรัชศิลป์ เอ็กซเพรส) ซึ่งโครงการนี้เกิดขึ้นโดยใช้ศักยภาพของโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ร่วมกับคลินิกในจังหวัดชุมพร เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ อีกทั้งทางโรงพยาบาลวิรัชศิลป์พยายามสร้างศูนย์กลางการรักษาพยาบาลในจังหวัดชุมพร เพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุด และได้รับความปลอดภัยมากที่สุดแก่ผู้มารับบริการ อีกทั้งโครงการนี้เป็นการประสานงานเชื่อมต่อกับคลินิกเครือข่าย เพื่อการส่งต่อผู้ป่วยที่ต้องการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ รวมทั้งความต้องการในการใช้เครื่องมือแพทย์ในการรักษาพยาบาล โดยมุ่งเน้นการให้ส่วนลดแก่ผู้มารับบริการเป็นสำคัญ

  คลินิกเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ VIRAJSILP EXPRESS มีดังนี้
•  นายแพทย์ชิษณุ วีรชนชาญ
•  นายแพทย์ญาณินทร์ ฉัตร์วิวัฒน์
•  นายแพทย์อุดม กิตติวรางกูล
•  นายแพทย์นรเทพ อัศวพัชระ จังหวัดระนอง


กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คลินิกเครือข่ายดังกล่าว

โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนคลินิกเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ VIRAJSILP EXPRESS
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
CakePHP : Rapid Development Framework

CakePHP : Rapid Development Framework
 
   
CakePHP : Rapid Development Framework