Top
ประกาศตำแหน่งงาน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล PN. (จำนวน หลายอัตรา) ตำแหน่ง
สมัครงาน
คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง อายุ 21 - 40 ปี (เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว)
2. จบการศึกษาประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี
3. มีใบประกาศหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล PN
4. สามารถทำงานเป็นกะได้
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ (จำนวน หลายอัตรา) ตำแหน่ง
สมัครงาน
คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง อายุ 21 - 40 ปี (เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว)
2. จบการศึกษา วุฒิ ปริญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์
3. มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ / และเป็นสมาชิกของสภาการพยาล
4. สามารถทำงานเป็นกะได้
ตำแหน่ง : นักรังสีเทคนิค 1 ตำแหน่ง
สมัครงาน
คุณสมบัติ
(1) มีสัญชาติไทย
(3) เพศหญิง – ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น) อายุไม่ต่ำกว่า 23 - 40 ปี
(4) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
(5) มีใบอนุญาต / ใบประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์ 1 ตำแหน่ง
สมัครงาน
คุณสมบัติ
ตำแหน่ง : กุมารแพทย์ 1 ตำแหน่ง
สมัครงาน
คุณสมบัติ
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ 1 ตำแหน่ง
สมัครงาน
คุณสมบัติ
ตำแหน่ง : ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 ตำแหน่ง
สมัครงาน
คุณสมบัติ
1. เพศ ชาย
2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา ปวส./ป.ตรี
4. มีหนังสือรับรองการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
5. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 1 ตำแหน่ง
สมัครงาน
คุณสมบัติ
1. เพศ หญิง
2. วุฒิการศึกษา ปวส/ป.ตรี
3. มีประสบการณ์ด้านยาหรือร้านยาไม่น้อยกว่า 1 ปี
4. อายุ 25 ปีขึ้นไป
Copyright 2020 virajsilp.com | Principal Healthcare Chumphon Company Limited