Header

แผนกสูติ-นรีเวช

แผนกสูติ-นรีเวช

ให้บริการโดยทีมแพทย์ชำนาญการด้านสูติ-นรีเวช เข้าใจและตระหนักถึงความต้องการของสตรี จึงพร้อมให้บริการดูแลสุขภาพและให้คำปรึกษาสำหรับสตรีทุกวัย ทั้งการตรวจสุขภาพประจำปี การวินิจฉัยโรค การป้องกันและรักษาโรคของสตรีฝากครรภ์ การคลอด ด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย

สูตินรีเวชทั่วไป :

 • การตรวจประจำปีและการการตรวจแปปสเมียร์
 • การรักษาโรคติดเชื้อและอาการทางสูตินรีเวช
 • การจัดการเนื้องอกมดลูก ถุงน้ำซีสต์ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • การวางแผนครอบครัว การคุมกำเนิดและการทำหมัน
 • อัลตราซาวน์ 4 มิติ


เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ :

 • การตั้งครรภ์ในไตรมาสแรกเป็นช่วงของการคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซม ซึ่งมีผลต่อพัฒนาการของทารกในครรภ์ หากพบความผิดปกติตั้งแต่ในช่วงนี้ก็จะสามารถร่วมกันปรึกษาหารือ เพื่อหาหนทางแก้ไขปัญหา
 • การตั้งครรภ์ในไตรมาสที่สองเป็นช่วงของการตรวจโครงสร้างของทารกและการเกาะของรก
 • การตั้งครรภ์ในไตรมาสที่สามเป็นการคัดกรองความผิดปกติ หรือความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะต่างๆ ของทารกในครรภ์
 • ดูแลภาวะครรภ์เสี่ยงสูง
 • หัตถการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด เช่น การเจาะน้ำคร่ำ การตรวจชิ้นเนื้อรก หรือการตรวจเลือดของทารกเพื่อประเมินโครโมโซมของทารก


หัตถการทางสูตินรีเวช :

 • การจัดการเนื้องอกมดลูก ถุงน้ำซีสต์ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • การวินิจฉัยหรือการผ่าตัดส่องกล้องสำหรับเนื้องอกมดลูก ถุงน้ำซีสต์ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่


การดูแลหญิงวัยหมดประจำเดือน :

 • การประเมินและการจัดการปัญหาของการหมดประจำเดือน
 • การให้ฮอร์โมนทดแทน

สูติศาสตร์ทั่วไป :

 • การประเมินก่อนการตั้งครรภ์
 • การฝากครรภ์และการตรวจอัลตราซาวน์
 • การตรวจเลือดของทารกในครรภ์
 • การตรวจสุขภาพภายหลังการคลอด

สถานที่

อาคารนพ.ประสิทธิ์ ชั้น 1 OPD

เวลาทำการ

นัดหมายบริการล่วงหน้า

เบอร์ติดต่อ

077-542-594 หรือ 077-542-581

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม