Header

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

เพื่อช่วยเหลือ คน ชุมชน และสังคม คือ หัวใจที่สำคัญที่สุดสำหรับเรา

 

ปรัชญา

  • โรงพยาบาลวิรัชศิลป์มีความมุ่งมั่นในการให้บริการรักษาพยาบาลอย่างมีมาตรฐาน ปลอดภัย ถูกต้อง รวดเร็วและ มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลเอกชน ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเป็นอันดับ 1 ในจังหวัดชุมพรและใกล้เคียง

พันธกิจ

ให้บริการรักษาพยาบาลในระดับทุติยภูมิขั้นสูง ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน ยึดคุณธรรม จริยธรรม เคารพสิทธิผู้รับบริการ

สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อผู้รับบริการและบุคลากร

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายสุขภาพและชุมชน

มุ่งเน้นการพัฒนาต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และสร้างความพึงพอใจสูงสุด ของผู้รับบริการ